افزایش حد نصاب پرداخت

با توجه به مشکلات واریز حد نصاب پرداخت درآمد به 10000 تومان افزایش یافت