اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 180,840 ریال 24 اسفند 1395
amir 289,000 ریال 05 بهمن 1395
علیرضا 400,000 ریال 05 بهمن 1395
احسان 590,040 ریال 05 بهمن 1395
صادق 49,575 ریال 05 بهمن 1395
محمد 488,505 ریال 05 بهمن 1395
محمد 200,000 ریال 01 بهمن 1395
amir 450,060 ریال 01 بهمن 1395
علیرضا 1,210,000 ریال 01 بهمن 1395
احسان 1,525,000 ریال 01 بهمن 1395

 

تاکنون مبلغ 12,365,668 ریال به کاربران پرداخت شده است