اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 140,000 ریال 24 بهمن 1395
علیرضا 57,725 ریال 24 بهمن 1395
صادق 39,250 ریال 24 بهمن 1395
محمد 317,790 ریال 20 بهمن 1395
محمد 100,000 ریال 17 بهمن 1395
محمد 200,000 ریال 16 بهمن 1395
محمد 171,395 ریال 09 بهمن 1395
amir 289,000 ریال 05 بهمن 1395
علیرضا 400,000 ریال 05 بهمن 1395
احسان 590,040 ریال 05 بهمن 1395

 

تاکنون مبلغ 13,210,988 ریال به کاربران پرداخت شده است